Algemene verkoopvoorwaarden


Artikel 1 : toepassing

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die bij ons worden geplaatst, met inbegrip van bijbehorende dienstprestaties. Met de ondertekening van de overeenkomst of bestelbon erkent de koper uitdrukkelijk dat hij heeft kennisgenomen van deze algemene voorwaarden en dat hij ze aanvaardt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, ook mondeling, in het kader van zakenrelaties na een eerste bestelling.

1.2 Enkel deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper die wij niet uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard.

Artikel 2 : offerte en bestelling

2.1. Tenzij in onze bijzondere voorwaarden iets anders is bepaald, zijn onze offertes een maand geldig.

2.2. Elke bestelling waarvoor wij niet eerst een schriftelijke offerte hebben opgemaakt, is pas bindend voor ons zodra wij ze schriftelijk hebben aanvaard.

2.3. Onze agenten of vertegenwoordigers beschikken over geen enkele vertegenwoordigingsbevoegdheid. De verkopen waarover zij onderhandelen, krijgen dus pas een definitief karakter na verzending van onze schriftelijke aanvaarding van de bestelling.

2.4. Tenzij wij schriftelijk iets anders hebben bepaald in onze offerte, behouden wij ons het recht voor om de offerte te wijzigen, zolang ze niet schriftelijk aanvaard is door de medecontractant, bijvoorbeeld in geval van prijsstijging van de grondstoffen, transport, sociale lasten en/of personeel tijdens de geldigheidsduur van de offerte, en ook elke nieuwe belasting volgens de van kracht zijnde wetgeving. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die hieraan zouden worden aangebracht.

Artikel 3 : prijzen

3.1. Onze prijzen zijn uitgedrukt in EUR, exclusief btw. Elke btw-verhoging of nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het ogenblik van de bestelling en de levering, is voor rekening van de koper.

3.2. Tenzij iets anders is bepaald in onze bijzondere voorwaarden, impliceren onze prijzen een levering in onze vestigingen.  Indien wij het transport of de organisatie ervan voor onze rekening nemen, worden de transportkosten in rekening gebracht bij de koper.

3.3. Onze prijzen betreffen enkel de levering van bouwmateriaal, met uitsluiting van alle andere werken en prestaties, en in het bijzonder de plaatsing en montage.  Indien de koper dit bestelt, wordt het bij hem in rekening gebracht, bovenop de prijs die is voorzien in onze bijzondere voorwaarden.

Artikel 4 : betaling - vooruitbetaling - verwijlintresten en vergoedingen

4.1. Onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. De uiterste betaaldatum is acht dagen na de factuurdatum.

De prijs wordt als volgt betaald:

  • Een vooruitbetaling van 30 % is opeisbaar zodra de bestelling wordt bevestigd;
  • Het saldo moet bij levering worden voldaan. Wanneer geen betaling plaatsvindt bij de levering, behoudt de verkoper zich het recht voor om het goed achter te houden. De transportkosten blijven voor rekening van de koper.

4.2. Elke klacht in verband met een van onze facturen moet uiterlijk 15 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk worden overgemaakt aan ons. Zo niet kan de koper deze factuur niet meer betwisten. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op en laatstgenoemde verklaart uitdrukkelijk ervan af te zien om de exceptie van niet-uitvoering in te roepen tegen de verkoper om gelijk welke reden, ook in geval van opeenvolgende contracten.

4.3. Wanneer een factuur niet betaald is op de vervaldag, wordt de betaling van het totaalbedrag van de facturen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

4.4. Elke onbetaalde factuur op de vervaldag leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot een verwijlintrest van 1 % per maand.

4.5. Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag, wordt bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10 % van het nog niet betaalde bedrag (met een minimum van 75 EUR) als schadevergoeding.

Artikel 5 : leveringswijze

5.1. Tenzij iets anders is bepaald in onze bijzondere voorwaarden, vinden onze leveringen plaats in onze vestigingen, beschreven in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden.

5.2. De risico's zijn ten laste van de koper zodra de producten onze lokalen hebben verlaten.

5.3. De koper moet de levering van de verkochte materialen komen afhalen in onze vestigingen, ten laatste binnen acht kalenderdagen nadat een bericht is verstuurd waarin hem wordt meegedeeld dat de goederen tot zijn beschikking staan. Indien de uiterste datum van de leveringstermijn meer dan een maand wordt verlengd of uitgesteld op eenzijdige vraag van de klant, kan de verkoper een extra vooruitbetaling eisen om zijn financiële verplichtingen na te komen.

5.4. De koper moet op de bestelbon specificeren of het materiaal naar boven moet worden gebracht met een lift. De kosten voor een lift zijn voor rekening van de koper.

Artikel 6 : leveringstermijnen

De termijnen die zijn voorzien in het verkoopcontract, gelden slechts indicatief en zijn gebaseerd op de normale leveringstermijnen van onze leveranciers. Ze houden geen enkele verbintenis in van onze kant. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen bij de levering.

Artikel 7 : eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons eigendomsrecht op de verkochte materialen totdat de prijs en de bijhorigheden (eventuele kosten, intresten en boetes) volledig betaald zijn. Bijgevolg zal de koper de goederen die het voorwerp uitmaken van het contract, niet verkopen, afstaan, verpanden of algemeen vervreemden, voordat zijn rekening is aangezuiverd. Zo niet kan hij worden vervolgd wegens een inbreuk op artikel 491 van het Strafwetboek.

Artikel 8 : goedkeuring

Het bouwmateriaal wordt geacht te zijn goedgekeurd door de koper, uiterlijk vijf kalenderdagen na de levering, tenzij hij ons vóór de afloop van die termijn een precieze en gedetailleerde klacht overmaakt via een aangetekend schrijven.

De goedkeuring bestrijkt alle zichtbare tekortkomingen, dat wil zeggen die welke de koper kon vaststellen op het ogenblik van de levering of binnen vijf kalenderdagen na een zorgvuldige en ernstige controle.

Artikel 9 : garantie

9.1. Wij verlenen garantie voor de toestellen die we verkopen, voor verborgen gebreken gedurende 6 maanden vanaf de levering, tegen de volgende voorwaarden:

9.2. Onze firma biedt enkel garantie voor de gebreken die het resultaat kunnen zijn van haar werk, met uitsluiting van bijvoorbeeld constructiefouten of -gebreken aan de grondstoffen. Deze garantie is beperkt tot de gratis herstelling of wijziging van de onderdelen die zijn aangeduid door onze technici. Het kan op geen enkele wijze gaan om een vergoeding, en de kosten voor de demontage, de verpakking, het transport en de vervanging zijn niet inbegrepen in de garantie. Zij zijn voor rekening van de koper. De garantie is evenmin van toepassing in geval van schade die wordt veroorzaakt door een oneigenlijke manipulatie, onderhoud, gebruik of verkeerde plaatsing door externe personen. De garantie vervalt indien na de levering andere onderdelen werden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd.

9.3. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moet de koper ons elke klacht in verband met verborgen gebreken via een aangetekend schrijven overmaken binnen maximaal een maand nadat hij de gebreken heeft vastgesteld of ze normaal had moeten vaststellen.

Artikel 10 : beperking van de aansprakelijkheden

Vanaf de levering nemen wij geen enkele aansprakelijkheid meer op ons, behalve die welke zijn voorzien in artikel 8 en 9.

Bijgevolg zijn wij tot geen enkele schadevergoeding verplicht wegens persoonlijke ongevallen, schade aan afzonderlijke goederen van het materiaal, winstderving of elk ander nadeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit materiaalgebreken.

Artikel 11 : ontbinding van de verkoop – overmacht

Wij hebben het recht om de verkoop van rechtswege te ontbinden door onze wil via een aangetekend schrijven kenbaar te maken aan de koper, indien laatstgenoemde ernstig verzaakt aan een van zijn contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld als hij het materiaal niet binnen de gestelde termijn krachtens artikel 5.3 komt afhalen, als hij een betalingsachterstand heeft van meer dan 30 kalenderdagen, of als blijkt dat hij een van zijn voornaamste verplichtingen niet zal uitvoeren of als het risico daarvoor groot is, en dit nog voordat deze verplichting opeisbaar is.

Tenzij er sprake is van overmacht, moet de koper voor elke verkoop die door hem wordt geannuleerd of die door zijn toedoen moet worden geannuleerd of ontbonden, een schadevergoeding betalen van 30 % van het bedrag van de bestelling.

Overmacht

Geen enkele partij kan aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen, wanneer dit te wijten is aan een onvoorziene omstandigheid of overmacht zoals, zonder dat de lijst limitatief is, overstroming, brand, storm, tekort aan grondstoffen, staking van transport, gedeeltelijke of volledige staking, of lock-out.

Een partij die te maken krijgt met dergelijke gebeurtenissen, moet de andere partij zo snel mogelijk inlichten, uiterlijk binnen drie dagen nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. De partijen komen overeen dat ze zo snel mogelijk overleg plegen om samen de uitvoeringsmodaliteiten van de bestelling te bepalen tijdens de duur van het geval van overmacht.

Indien het geval van overmacht langer dan drie maanden blijft bestaan, kunnen wij de bestelling niet nakomen. In dat geval zullen we de koper de bedragen die hij heeft betaald voor de bestelling in kwestie, terugbetalen.

Artikel 12 : gedeeltelijke niet-geldigheid

Indien een of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als dusdanig worden verklaard in toepassing van een wet, een reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, dan blijven de andere bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte behouden.

Artikel 13 : geen afstand

Het feit dat een van de partijen niet de toepassing van een of andere bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden heeft geëist, permanent of tijdelijk, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking aan de rechten van die partij die voortvloeien uit die bepaling.

Artikel 14 : titel

In geval van interpretatieproblemen in verband met een van de titels van de hoofdstukken en bepalingen, worden de titels als onbestaande beschouwd.

Artikel 15 : toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Verviers (België) bevoegd.

Door onze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookie-gebruiksbeleid. Kijk voor meer informatie op onze Privacybeleid.