Algemene huurvoorwaarden


Artikel 1: toepassingsgebied

Deze Voorwaarden bepalen de algemene uitvoerings- en betalingsbedingen die van toepassing zijn tussen de vennootschap RMS8, hierna de VERHUURDER genoemd, en de persoon die het materiaal, eigendom van de VERHUURDER, huurt, hierna de HUURDER genoemd. Deze algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere documenten, behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 2: bijzondere voorwaarden

De minimumleeftijd om te huren is 18 jaar. Als waarborg voor de uitvoering van de overeenkomst kan RMS8 voor de verhuring de overlegging van sommige documenten (identiteitsdocument, bewijs van domicilie) vragen en/of een financiële waarborg (zekerheidsstelling) eisen. De overhandiging daarvan gebeurt met een middel dat door RMS8 werd goedgekeurd. RMS8 kan de waarborg op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving innen en dient de waarborg terug te geven na de volledige betaling van de aan RMS8 verschuldigde bedragen en de teruggave van het gehuurde goed in de toestand waarin het zich bevond bij de levering. De financiële aansprakelijkheid van de Huurder is niet beperkt tot het bedrag van de financiële waarborg en kan dus meer bedragen.

Artikel 3: aanvang

De verhuring neemt aanvang vanaf de dag waarop het gehuurde materiaal en de toebehoren ter beschikking van de huurder worden gesteld. De verhuring eindigt op de dag waarop het gehuurde materiaal en de toebehoren volledig worden teruggegeven aan de verhuurder. Deze data worden vermeld op de leveringsbon.

De vermoedelijke duur van de verhuring, vanaf een bepaalde datum, kan worden uitgedrukt in elke tijdseenheid. Verlenging van de verhuring vereist de uitdrukkelijke goedkeuring van de huurvoorwaarden en de overeengekomen prijs – die kan worden herzien – door de vennootschap RSM8.

Het gehuurde materiaal moet worden gebruikt conform de bijzondere voorwaarden van de huurovereenkomst, theoretisch gedurende 8 uur per dag en als “goede huisvader”.

De verhuurder moet de huurder op de hoogte brengen van elk extra gebruik. Dat kan een prijssupplement tot gevolg hebben.

Als de huurder de nieuwe offerte weigert, dient hij het materiaal op de aanvankelijk overeengekomen dag terug te bezorgen.

Als het materiaal meer dan acht uur wordt gebruikt, en behoudens afwijkende goedkeuring in de overeenkomst, wordt elk bijkomend uur gefactureerd aan een bedrag gelijk aan 15 % van het dagtarief.

Artikel 4: toestand van het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld

De verhuurder stelt de huurder materiaal ter beschikking dat voldoet aan de geldende wetgeving. Het materiaal, de toebehoren en alles wat een normaal gebruik toelaat, wordt in perfecte staat ter beschikking van de huurder gesteld.

De huurder kan de technische documentatie van het materiaal opvragen.

Als de huurder geen technische documentatie vraagt, bevestigt hij daarmee dat hij vertrouwd is met het gebruik en het onderhoud van het gehuurde material.

Als een partij het vraagt, kan een tegensprekelijke beschrijving worden opgesteld.

Als uit deze tegensprekelijke beschrijving blijkt dat het materiaal niet geschikt is voor zijn normale bestemming, wordt in aanmerking genomen dat het niet conform de bestelling is.

Als de huurder niet aanwezig is bij de levering dient hij de verhuurder uiterlijk twee uur na de levering schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voorbehoud, de eventuele zichtbare gebreken en/of de non-conformiteit met de bestelling.

Als geen voorbehoud wordt gemaakt of geen tegensprekelijke beschrijving wordt opgesteld, wordt in aanmerking genomen dat het materiaal voldoet aan de behoeften van de huurder en in perfecte toestand is.

Artikel 5: transport

Het transport, laden en lossen van het materiaal gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de partij die het uitvoert of laat uitvoeren. Dit is de VERHUURDER.

De risico’s worden overgedragen op het moment waarop het gehuurde goed aan de HUURDER wordt overhandigd.

Behalve indien anders vermeld in de overeenkomst wordt het materiaal geleverd en teruggenomen in het entrepot van de vennootschap RMS8, ZI des Plenesses, rue des Waides 9 te 4890 Thimister. Bij afwezigheid van de huurder op de plaats van de levering en op het afgesproken uur heeft de verhuurder de mogelijkheid om het materiaal niet achter te laten. In dat geval draagt de huurder de transportkosten (heen en terug) en de manuren.

Artikel 6: gebruiksvoorwaarden

De HUURDER zorgt voor de vergunningen van de bevoegde instanties om het gehuurde materiaal op de werf te laten rijden en/of op te stellen op de openbare weg. Hij verbindt zich om het materiaal op te stellen en te gebruiken conform de geldende wetgeving voor de uitrusting, en meer bepaald de aard van de bodem en de ondergrond, de regels van het openbaar domein en het milieu.

Het materiaal kan naar goeddunken en met naleving van deze algemene Voorwaarden theoretisch gedurende acht uur per dag worden gebruikt.

Tijdens de duur van de verhuring kan de verhuurder of een door hem aangestelde persoon op elk moment overgaan tot een controle van het onderhoud en het gebruik van het materiaal. Hiervoor heeft de verhuurder zonder voorafgaande toestemming toegang tot de werf tijdens de duur van de verhuring.

De huurder moet zich vergewissen van de bekwaamheid van zijn personeel. Het gebruik van het materiaal vereist een voorafgaande opleiding waarvan de huurder de inhoud kent.

De huurder kan de gebruiksaanwijzingen en instructies opvragen.

De huurder treft voorzorgsmaatregelen om diefstal en vandalisme te vermijden. Diefstal/vandalisme is geen overmacht en ontslaat de huurder niet van zijn verplichtingen.

Agressieve toepassingen zoals verwerking van zout, zuren, enz. … zijn verboden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.

De huurder moet de juiste brandstofkwaliteit gebruiken.

De huurder is aansprakelijk voor de overtredingen die hij of zijn aangestelden begaat (begaan) en draagt de strafrechtelijke, burgerlijke en fiscale gevolgen daarvan. De verhuurder mag persoonlijke informatie aan overheidsinstanties overmaken.

Artikel 7: onderhoud en herstelling

De huurder gaat regelmatig over tot onderhoud, reiniging, controle en aanvulling (smering, brandstof, olie, antivries, druk en toestand van de banden, enz.) en gebruikt daarvoor de middelen die de verhuurder aanbeveelt. De huurder zorgt voor de dagelijkse reiniging na gebruik, controle van de filtercircuits en het herladen van de batterijen.

De huurder laat de verhuurder voldoende tijd voor de uitvoering op een plaats die gemakkelijk toegankelijk is.

Behalve indien anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, is de tijd die de verhuurder nodig heeft om het materiaal te onderhouden een integraal onderdeel van de duur van de verhuring zoals hierboven bepaald voor zover de interventie maximaal 1 uur duurt. Als dat niet het geval is, kan de duur van de verhuring worden aangepast met een aanhangsel.

De huurder kan geen schadevergoeding eisen voor de stilstand van het materiaal of de gevolgen daarvan als herstellingen, om welke reden dan ook, noodzakelijk zijn.

De huurder brengt de verhuurder schriftelijk op de hoogte van een defect waardoor het materiaal tijdens de duur van de verhuring stilstaat.

De consument-huurder heeft echter de mogelijkheid om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden als het materiaal niet wordt vervangen binnen een werkdag nadat de verhuurder op de hoogte werd gebracht, behalve indien anders vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Bij ontbinding moet het materiaal in perfecte toestand worden teruggegeven.

De huurder mag tot geen enkele herstelling overgaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verhuurder. Als de verhuurder tot herstelling overgaat, mag de huurder het materiaal niet gebruiken zolang de verhuurder die herstelling niet uitgevoerd heeft.

Herstellingen die te wijten zijn aan abnormale slijtage of het defect raken van onderdelen door niet-conform gebruik, ongeval of nalatigheid zijn ten laste van de huurder.

Artikel 8: aansprakelijkheid

De huurder blijft steeds aansprakelijk voor het materiaal en wordt bewaarder daarvan in de zin van artikel 1915 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

8.1. Verzekering

De huurder mag het materiaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is noch de veiligheidsregels overtreden. Hij staat in voor de materiële en juridische bewaking van het materiaal en is aansprakelijk voor schade die door of aan het gehuurde materiaal wordt veroorzaakt. Hij is echter niet aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van verborgen gebreken van het materiaal waardoor het niet geschikt is voor zijn bestemming voor zover hij deze gebreken aantoont.

RMS8 is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade veroorzaakt aan goederen die door de Huurder of een derde worden vervoerd of achtergelaten in of op het materiaal tijdens de duur van de verhuring of na teruggave van het materiaal. Bedrijfsverlies, rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht de oorzaak, is nooit ten laste van RMS8.

  • Schade aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid)

De huurder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het materiaal tijdens de duur van de verhuring en moet beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, onderneming of familale die de schade dekt die door het materiaal aan derden wordt veroorzaakt.

  • Schade aan het gehuurde goed

De huurder is aansprakelijk voor het gebruik van het materiaal en de schade die dat materiaal lijdt. Hij draagt de financiële gevolgen van die schade. Bij totaal verlies wordt de referentiewaarde bepaald op basis van de aankoopwaarde van het materiaal. Hij kan deze aansprakelijkheid dekken door zelf een verzekering te sluiten.

Voor lekke banden, schade aan de achteruitkijkspiegels, banden, wielen, lichten, glasbreuk, schade veroorzaakt aan het materiaal tijdens het transport, koppelen, stuwen, laden of lossen door de Huurder of tijdens het stallen, geldt geen garantie.

Als het schadegeval uitgesloten is van de garantie zijn alle gevolgen ten laste van de huurder en worden ze volledig gefactureerd. Bij totaal verlies wordt een vergoeding gefactureerd op basis van de waarde vermeld in §1 van dit artikel.

8.2. Aangifte van een schadegeval

In geval van een incident, van welke aard dan ook, brengt de huurder RMS8 op de hoogte zodra hij kennis heeft van het incident en bezorgt hem binnen 24 uur een schriftelijke schadegevalaangifte. Hij vermeldt de datum, de plaats, de omstandigheden, de oorzaken en de vermoedelijke gevolgen; de naam, het adres en de functie van de gebruiker van het materiaal, de slachtoffers en de getuigen; of overheidsambtenaren tussenkwamen en of een proces-verbaal werd opgesteld; de plaats waar de schade kan worden vastgesteld; de onderschreven waarborgen voor dezelfde risico’s bij andere verzekeraars. Hij moet RMS8 toegang tot het materiaal geven. Als motorvoertuigen betrokken zijn (stoffelijk en/of lichamelijk schadegeval), moet hij een ongevalsaangifte, behoorlijk ondertekend door de bestuurders, opstellen en overmaken aan RMS8.  Bij diefstal moet hij binnen 24 uur bij de overheid een aangifte doen die de identificatie van het materiaal, de datum en de omstandigheden van de diefstal vermeldt en de originele documenten binnen dezelfde termijn of op verzoek overmaken aan RMS8 aangezien hij verantwoordelijk is voor zijn daden.

Artikel 9: teruggave van het materiaal

Op het einde van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, eventueel verlengd in gezamenlijk overleg, bevestigt de huurder de datum van de ophaling twee dagen van tevoren zodat de VERHUURDER het transport om het materiaal op te halen, kan regelen.

Het materiaal moet gereinigd, in goede toestand en eventueel volgetankt, worden teruggegeven. Als dat niet het geval is, wordt de brandstof aan de huurder gefactureerd.

Bij aanvraag op een vrijdag of de dag voor een feestdag wordt het materiaal uiterlijk de eerstvolgende werkdag opgehaald.

De huurder moet het materiaal op een toegankelijke plaats ter beschikking van de verhuurder houden.

De retourbon die het einde van de huur bevestigt, wordt door de verhuurder opgesteld. De retourbon bevat onder meer:

- de dag en het uur van de teruggave,

- het noodzakelijke voorbehoud, meer bepaald met betrekking tot de toestand van het gehuurde goed.

Niet teruggegeven materiaal en toebehoren waarvoor geen diefstal of verlies werd aangegeven, wordt aan de huurder gefactureerd op basis van de nieuwwaarde na verstrijking van de teruggavetermijn bepaald in de ingebrekestelling.

Als het materiaal hersteld moet worden als gevolg van schade die aan de huurder te wijten is, mag de verhuurder de herstelling aan de huurder factureren. Een tegensprekelijke vaststelling is niet nodig.

Schade aan het materiaal bij de teruggave is onweerlegbaar toerekenbaar aan de huurder voor zover geen voorbehoud werd gemaakt bij de aanvang van de verhuring.

Artikel 10: prijs

De huurprijs wordt over het algemeen bepaald per tijdseenheid die voor elke verhuring moet worden vermeld. Elke begonnen tijdseenheid is verschuldigd.

Het materiaal wordt ten minste een dag gehuurd. De duur van de wekelijkse verhuring wordt normaal gerekend in werkdagen (van maandag tot vrijdag). De huurder moet de verhuurder van tevoren schriftelijk op de hoogte brengen in geval van gebruik op een zaterdag, een zondag of een feestdag. Dat geldt niet voor het materiaal waarvoor het tarief wordt vermeld in kalenderdagen.

Elke begonnen periode is verschuldigd. Voor materiaal dat voor 8.00 uur in het entrepot van de verhuurder wordt binnengebracht, eindigt de huurovereenkomst de dag ervoor.

De huurder moet de verhuurder schriftelijk op de hoogte brengen van de annulering van een reservering van materiaal en dit uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen datum van de terbeschikkingstelling. Zo niet wordt de daghuurprijs, eventueel verhoogd met de transportkosten heen en terug, aan de huurder gefactureerd.

Als de aanvankelijk geplande duur van de verhuring wijzigt, kan de verhuurder de aanvankelijk overeengekomen prijs wijzigen voor de nieuwe termijn. Elke verlenging moet door de verhuurder worden goedgekeurd.

Artikel 11: betaling

Voor zover niet anders vermeld in de overeenkomst gebeurt de betaling contant.

Niet-betaling van een vervaldag heeft, na een ingebrekestelling die zonder gevolg bleef, de verbreking van de overeenkomst conform artikel 13 tot gevolg.

Bij het sluiten van de huurovereenkomst wordt aan de huurder een voorschot, berekend op de vermoedelijke duur van de verhuring, en een waarborgsom gevraagd.

Bij laattijdige betaling is 10 % conventionele intrest verschuldigd vanaf de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Voor consument-klanten wordt de intrest herleid tot 2,5 % per jaar.

Als boetebeding behoudt de verhuurder zich het recht voor om het verschuldigde bedrag te verhogen met een vergoeding van 10 % met een minimum van € 50 exclusief btw om het dossier over te maken aan de betwiste zaken en onverminderd eventuele andere gerechtelijke kosten.

Artikel 12: Waarborg

Bij het sluiten van de overeenkomst stort de huurder een waarborg aan de verhuurder als garantie voor zijn verplichtingen tenzij anders overeengekomen in de offerte.

Dat bedrag wordt pas terugbetaald na de tegensprekelijke vaststelling dat de huurder inderdaad voldaan heeft aan alle verplichtingen tegenover de verhuurder. De verhuurder kan overgaan tot een schuldvergelijking van rechtswege tussen de waarborgsom en de bedragen die de huurder verschuldigd blijft.

Artikel 13: ontbinding

Als de verhuurder een verplichting niet nakomt – de teruggave van het materiaal bijvoorbeeld – of als een factuur niet op de vervaldag werd betaald, kan de overeenkomst 24 uur na een aangetekende ingebrekestelling die zonder gevolg bleef van rechtswege door RMS8 worden ontbonden. In dat geval eist RMS8 de onmiddellijke teruggave van het materiaal onverminderd de bedragen die verschuldigd zijn voor de vervallen huurtermijnen en meer bepaald onder voorbehoud van de toepassing van een dagvergoeding voor stilstand gelijk aan de daghuurprijs. De huurder blijft in elk geval aansprakelijk voor het materiaal en wordt bewaarder daarvan in de zin van artikel 1915 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14: vrijwaring van de verhuurder

De huurder mag het gehuurde materiaal niet overdragen noch in pand geven.

De huurder moet de verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen als een derde rechten op het gehuurde materiaal wil laten gelden door opeising, verzet of inbeslagneming.

De huurder mag de eigendomsplaten of de inscripties die door de verhuurder op het gehuurde materiaal werden aangebracht, niet verwijderen of wijzigen. De huurder mag geen enkele inschrijving of merk op het gehuurde materiaal toevoegen zonder toestemming van de verhuurder.

Artikel 15: bedrijfsverlies en schade

Bedrijfsverlies, rechtstreeks en/of onrechtstreeks, om welke reden dan ook, wordt nooit door de verhuurder ten laste genomen. De verhuurder is ook niet aansprakelijk voor onstoffelijk en/of onrechtstreeks nadeel door de onbeschikbaarheid van het materiaal of een gebrek van het materiaal, behalve voor consument-huurders, als wordt aangetoond dat de verhuurder aansprakelijk is voor de fout.

Artikel 16: toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze overeenkomst wordt beheerst door de Belgische wetten. De rechtbanken van Verviers zijn exclusief bevoegd. Geschillen over deze voorwaarden waarbij een professional is betrokken, worden beslecht door de rechtbank van koophandel van de maatschappelijke zetel van RMS8. De partijen kennen deze rechtbank exclusieve bevoegdheid toe, zelfs in geval van vordering tot vrijwaring of als er verschillende verweerders zijn. Geschillen over deze voorwaarden waarbij een consument betrokken is, zijn onderworpen aan de wettelijke regels voor territoriale bevoegdheid.

Artikel 17: klanten met de hoedanigheid van consument

Als de klant een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht,

  • heeft de klant steeds de mogelijkheid om een tegensprekelijke vaststelling te vragen van de toestand van het goed op het moment van de terbeschikkingstelling.
  • In de gevallen bedoeld in artikel 7 wordt de overeenkomst geschorst voor de duur van de herstelling als het defect zeker niet kan worden toegeschreven aan de klant.
  • De eventuele nietigverklaring van een beding als gevolg van strijdigheid met de wet heeft geen invloed op de overige voorwaarden van de overeenkomst.
 

Door onze site te gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookie-gebruiksbeleid. Kijk voor meer informatie op onze Privacybeleid.